Statistika

Календар државних и верских празника и школских распуста
Инфлација мерена индексом потрошачких цена у 2013. години
Индекс потрошачких цена у 2012. години
Годишњи порез на доходак грађана за 2013. годину
Годишња основица доприноса за обавезно социјално осигурање
Есконтна стопа Народне банке Србије у 2013. години
Дневни конформни коефицијенти по месечним стопама затезне камате у 2012. години
Дневни конформни коефицијенти за неплаћене јавне приходе у 2012. години
Календар рокова за доношење буџета и финансијских планова за 2013. годину и рокова за подношење годишњих финансијских извештаја за 2011. годину
Календар пореских обавеза за januar 2013

Календар за буџетски систем
Камате за неплаћене јавне приходе у 2012. години
Коефицијент за израчунавање висине закупнине за коришћење станова у 2012. години у друштвеној, државној и својини грађана
Минимална зарада
Најниже основице за обрачун доприноса
Највише основице за обрачун доприноса
Накнаде трошкова и друге накнаде по Закону о раду или општем акту послодаваца
Неопорезиви износ зараде

Номинални износи права на финансијску подршку породици са децом и цензус за остваривање права на дечији додатак
Нове основице за обрачун и плаћање доприноса за обавезно социјално осигурање - примена од 1. фебруара 2013. године
Нови ускађени динарски неопорезиви износ пореза и доприноса - примена од 1. фебруара 2013. године

Основица доприноса за домаће држављане у иностранству и за стране држављане за време школовања или стручног усавршавања
Остала примања по Закону или општем акту послодавца

Подаци за утврђивање откупне цене стана у 2012. години
Преглед основица за плате запослених у јавним службама

Преглед основица за обрачун и исплату плата изабраних из буџета јединица локалне самоуправе

Примања која имају карактер зараде (чл. 105 Закона о раду)
Просечне бруто зараде по запосленом у 2012. години
Просечне нето зараде по запосленом у 2012. години
Референтна каматна стопа Народне банке Србије у 2012. години
Списак дневница по страним државама
Стопе чланарине привредним коморама и задружним савезима
Усклађени износи новчаних накнада инвалида II и III категорије и вредност општег бода
Стопе затезне камате у 2012. и 2013. години
Порез на додату вредност
Средњи курсеви страних валута

Просечне зараде по областима
Потрошачка корпа децембар 2012
Примања која имају карактер зараде
ЗАРАДЕ ПО ЗАПОСЛЕНОМ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ У ЈАНУАРУ 2013.